Τροπολογία Χρυσής Αυγής για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού - UNPOLITICAL

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Τροπολογία Χρυσής Αυγής για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού


Ο Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή κατέθεσε σήμερα στην βουλή τροπολογία για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα (άρθρο 51, παρ. 4) από την αναθεώρηση του 2001.
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των απόδημων Ελλήνων, των Ελλήνων της Διασποράς, να διατηρούν δεσμούς με τη μητέρα Πατρίδα Ελλάδα και να συμμετέχουν μέσω του δικαιώματος ψήφου στη διαμόρφωση των αποφάσεων για το μέλλον της.
Όπως και στον καιρό της κρίσης που λόγω των εθνοκτόνων Μνημονίων, ένα σύγχρονο κύμα μετανάστευσης 500.000 Ελλήνων -ανάλογο με εκείνο της δεκαετίας του ’50 και ’60- κατέφυγε στο εξωτερικό, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ μια ρύθμιση που θα διευκολύνει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους πολίτες που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών.
Με την τροπολογία-προσθήκη που κατέθεσε ο Λαϊκός Σύνδεσμος στο σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα του προς τη Βουλή των Ελλήνων και πολιτική θέση της Χρυσής Αυγής να δοθεί το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες απόδημους ομογενείς, αλλά και να διευκολυνθεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών, όπως και στους Έλληνες ναυτικούς, που εργάζονται σε πλοίο ελλιμενισμένο κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε λιμένα άλλου κράτους στο οποίο εδρεύει Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών:
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα του εκλέγειν των ομογενών και άσκηση του δικαιώματος ψήφου από Έλληνες πολίτες που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών, και ναυτικούς»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η πάγια θέση του μεταπολιτευτικού συστήματος για την ψήφο των ομογενών, αλλά και των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών, ήταν μονίμως υποκριτική. Μετά την ψήφιση του εκάστοτε εκλογικού νόμου από την εκάστοτε πλειοψηφία, η μεν αντιπολίτευση επανέφερε το «αίτημα», η δε Κυβέρνηση «υποσχόταν» να εισαγάγει σχετική διάταξη «όταν οι συνθήκες ωριμάσουν». Είναι προφανές ότι, από καταβολής Ελληνικού Κράτους, το πολιτικό κατεστημένο ουδέποτε ενδιαφέρθηκε πραγματικά για το νόμιμο –και κατ’ εμάς αυτονόητο- δικαίωμα των Ελλήνων της διασποράς για συμμετοχή στα πολιτικά τεκταινόμενα της πατρίδας.
Το άρθρο 108 του Συντάγματος προβλέπει: «1. Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την Επικράτεια».  
 Το άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος προβλέπει: «Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια».
Tο άρθρο 54 του Συντάγματος προβλέπει: «1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών. 2. Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της. 3. Μέρος της Βουλής, όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του όλου αριθμού των βουλευτών, μπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος στην Επικράτεια, όπως νόμος ορίζει».
Από τις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις, προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι η βούληση του συνταγματικού νομοθέτη σε σχέση με την ψήφο, τόσο των απόδημων Ελλήνων, όσο και των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών, είναι σαφής και εξαρτάται μόνο από την θεσμοθέτηση του μέτρου, καθώς και των λεπτομερειών που θα διέπουν την ψήφο αυτή, με τον εκλογικό νόμο.
Χαρακτηριστική της ιδεολογικής σύγχυσης που συνεχίζει να επικρατεί περί του ζητήματος του «εκλογικού δικαιώματος» είναι η κατά καιρούς διεύρυνση του εκλογικού σώματος μέσω της νόθευσης των κριτηρίων που προβλέπονται από το Σύνταγμα, δηλαδή με την προσπάθεια για θεσμοθέτηση ψήφου στους αλλογενείς.
Την ίδια στιγμή, οι αμείλικτοι αριθμοί των στατιστικών μιλάνε για ένα σύγχρονο κύμα μετανάστευσης 450.000 Ελλήνων στο εξωτερικό –ανάλογο πληθυσμιακά με εκείνο της δεκαετίας του ’50 και ’60- και το αίτημα για ψήφο αυτών των Ελλήνων, αλλά και όσων έχουν καταφύγει στο παρελθόν στην αλλοδαπή, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Με την παρούσα τροπολογία, ο Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή επιχειρεί να νομοθετήσει το πλέον αυτονόητο, αποκαθιστώντας τη συνταγματική νομιμότητα, αλλά και τη λογική στον εκλογικό νόμο, διά της προβλέψεως, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ακολουθούν, της δυνατότητας ψήφου, τόσο των απόδημων Ελλήνων, όσο και των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών.
Στο πρώτο άρθρο προβλέπεται το δικαίωμα του εκλέγειν για τον απόδημο Ελληνισμό, τους Έλληνες ομογενείς που κατοικούν στο εξωτερικό. Προβλέπονται οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές των Ελλήνων πολιτών.
Στο δεύτερο άρθρο ρυθμίζεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών. Βασική προϋπόθεση είναι η υποβολή δήλωσης στην Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πρόκειται για διάταξη που αφορά κυρίως εκείνους τους Έλληνες πολίτες που μετοίκησαν σε χώρα της αλλοδαπής προς αναζήτηση εργασίας κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.
Στο τρίτο άρθρο προβλέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από Έλληνες ναυτικούς στο εξωτερικό.    
Στο τέταρτο άρθρο καθορίζεται το περιεχόμενο του εκλογικού δικαιώματος των ανωτέρω εκλογέων, οι οποίοι ψηφίζουν συνδυασμούς Κομμάτων, οι οποίοι έχουν καταρτήσει ψηφοδέλτια Επικρατείας.            
Στο πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι για κάθε θέμα, για το οποίο δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών και η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» προστίθενται άρθρα ως εξής:
Άρθρο …
Δικαίωμα του εκλέγειν των ομογενών
1. Ομογενείς (καταγωγή Ελληνική) που κατοικούν στο εξωτερικό, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, εφόσον:
α. Συμπλήρωσαν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία όριο ηλικίας.
β. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημά η καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, αν είναι Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα
γ. Δεν έχουν αποποιηθεί την ελληνική ιθαγένεια με δική τους βούληση, ή δεν  έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Οι ομογενείς, που δικαιούνται ψήφου σύμφωνα με την παράγραφο 1 και επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στο εξωτερικό, απογράφονται σε ειδικά Δημοτολόγια στην Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή στον τόπο που διαμένουν, και με βάση αυτά εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους  με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο …
Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από ’Έλληνες πολίτες που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών
1. Έλληνες πολίτες που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια κατά την ημέρα των εκλογών, ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, εφόσον:
α. Είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του Ελληνικού Κράτους.
β. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν έχουν στερηθεί  το δικαίωμα αυτό.
γ. Υποβάλλουν δήλωση στην Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή (στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο που διαμένουν. 
2. Η σύνταξη των ειδικών εκλογικών καταλόγων, μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων και με βάση τις εγγραφές στο γενικό εκλογικό κατάλογο, γίνεται με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο …
Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από ’Έλληνες ναυτικούς στο εξωτερικό
Έλληνες ναυτικοί, που εργάζονται σε πλοίο ελλιμενισμένο κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε λιμένα άλλου κράτους στο οποίο εδρεύει  Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τις Γενικές βουλευτικές εκλογές, στο εκλογικό τμήμα της οικείας Αρχής, με βάση το ναυτικό τους φυλλάδιο και υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Αρχή, αναφέροντας τον εκλογικό κατάλογο που περιέχεται το όνομά τους, εφόσον:
α. Είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του Ελληνικού Κράτους.
β. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό.
Άρθρο …
Οι παραπάνω εκλογείς ψηφίζουν συνδυασμούς Κομμάτων και Συνασπισμών Κομμάτων, οι οποίοι έχουν καταρτίσει ψηφοδέλτια Επικρατείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή Βουλευτών.
Άρθρο…
1. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού, πριν από την επίσημη λήξη της ψηφοφορίας στην Ελλάδα.
2. Για κάθε θέμα, για το οποίο δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών.
3. Με το Προεδρικό Διάταγμα προκήρυξης των εκλογών, ορίζονται ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των εκλογέων των παραπάνω άρθρων, η ημερομηνία και η διάρκεια αυτής.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών ορίζονται τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας και ρυθμίζονται θέματα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων.
5. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκαλούνται από τα παραπάνω άρθρα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Η ισχύς των παραπάνω άρθρων αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αυτό εφαρμόζεται από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του αρ. 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
Αθήνα, 12/07/2018
Οι προτείνοντες βουλευτές
Γεώργιος Γερμενής
Αντώνιος Γρέγος
Ευάγγελος Καρακώστας
Ιωάννης Λαγός
Ηλίας Παναγιώταρος
Χρήστος ΠαππάςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο unpolitical.gr δημοσιεύει άρθρα της καθημερινότητας και της πολιτικής μέσα από τα οποία ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Kείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, ή ότιάλλο παρακαλούμε ενημερώστε μας στο unpoliticalgr@gmail.com για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Tα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.