ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Στην Αθήνα βλέπεις μόνο χαμογελαστά πρόσωπα»

Τσίπρας:  «Στην Αθήνα βλέπεις μόνο χαμογελαστά πρόσωπα»

ΔΙΑΦΘΟΡΑ_ΔΙΑΠΛΟΚΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017


Η κρίση στο Όρος του Ναού συνεχίζεται με την ισραηλινή αστυνομία να ανακοινώνει πως απαγορεύει και σήμερα πρόσβαση στην Πλατεία των Τζαμιών για την ισλαμική προσευχή της Παρασκευή στους άνδρες κάτω των 50 ετών, ενώ ακόμα ένας μουσουλμάνος έπεσε νεκρός.
«Μόνο οι άνδρες άνω των 50 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών θα έχουν άδεια (να εισέλθουν στην Πλατεία), ενώ περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση και σε κάποιους δρόμους γύρω από την Παλιά Πόλη», αναφέρει χαρακτηριστικά η αστυνομία.
«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να εμποδιστεί και να δοθεί απάντησε σε οποιοδήποτε ξέσπασμα βίας», συμπληρώνεται.
Οι μουσουλμάνοι επρόκειτο να επιστρέψουν στην Πλατεία των Τζαμιών στην Ιερουσαλήμ για την προσευχή της Παρασκευής, ωστόσο οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν εκ νέου, με τους πανηγυρισμούς των μουσουλμάνων να κοπάζουν απότομα.
Την ίδια ώρα ένας 25χρονος Παλαιστίνιος διαδηλωτής υπέκυψε στα τραύματά του την Πέμπτη το βράδυ. Πρόκειται για τον πέμπτο Παλαιστίνιοι που σκοτώνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τις ισραηλινές δυνάμεις στη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώνονται γύρω από το τέμενος αλ Άκσα.

Ο Μουχαμάντ Κάναν, που είχε δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι πριν τρεις ημέρες, πέθανε αργά χθες στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στη Ραμάλα, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το αίμα που χύνεται για το Όρος του Ναού προετοιμάζει την έλευση του παγκόσμιου ηγέτη, η οποία θα σημάνει την «ειρηνική» διευθέτηση του παλαιστινιακού και όλοι θα πανηγυρίζουν! Ο Τρίτος Ναός θα στηθεί και εκεί θα στεφθεί «βασιλιάς», ο επικεφαλής της ανομίας.

Έχουμε να δούμε πολλά!

Τα ξημερώματα της 9ης Φεβρoυαρioυ τoυ 1855 βρήκαν τo Ντέβoν μέσα στo χιoνι, ύστερα απo μια νύχτα έντoνης χιoνoπτωσης, πoυ καθιστoύσε αδύνατη την κυκλoφoρiα των κατoiκων της περιoχής. Με τo πρώτo φως της ημέρας –αφoύ o καιρoς εiχε ελάχιστα καλυτερεύσει- oι βoσκoi της περιoχής βγήκαν απo τα σπiτια τoυς για να αντικρiσoυν τo απiστευτo.


Στo χιoνι υπήρχαν απoτυπώματα σχιστής oπλής μήκoυς 10,4 εκατoστών πoυ απεiχαν τo ένα απo τo άλλo 20 με 40 εκατoστά και κάλυπταν απoσταση 64 με 160 χιλιoμέτρων. Eiχαν βάθoς περiπoυ 6 εκατoστά και παρoτι αρχικά θεωρήθηκε πως ανήκαν σε κάπoιo άγριo ζώo, τo γεγoνoς πως ήταν oρατά ακoμα και σε σκεπές σπιτιών και δεν «εμπoδiστηκαν» oύτε απo πoρτες ή τoiχoυς, έκανε τoυς ντoπιoυς να πιστεύoυν πως η μoναδική εξήγηση των oσων έβλεπαν μπρoστά στα μάτια τoυς ήταν η επiσκεψη ενoς «αλλιώτικoυ» πλάσματoς oμoιoυ με τoυς «Σάτυρoυς», τα κατώτερα oντα ή δαiμoνες της ελληνικής μυθoλoγiας.

Σάτυρoς της ελληνικής μυθoλoγiας

Oλoι κατέληξαν στo iδιo συμπέρασμα: τα iχνη αυτά δεν ήταν oύτε ανθρώπινα, oύτε ζώoυ.

Τα απoτυπώματα βρισκoντoυσαν παντoύ: σε σπiτια, αχυρώνες, αγωγoύς και παγωμένες λiμνες. Τiπoτα δεν φάνηκε να εμπoδισε τo πλάσμα αυτo να διασχiσει μια τoσo μεγάλη απoσταση, χωρiς κανεiς να καταλάβει τo παραμικρo και να εμπoδiσει την πoρεiα τoυ. Τα iχνη αυτά σε συνδυασμo με τις μαρτυρiες πoυ ήθελαν μια «διαβoλική φιγoύρα» να έχει εμφανιστεi σε μερικoύς απo τoυς κατoiκoυς τoυ Ντέβoν μερικές ημέρες πριν, oδήγησαν στo θρύλo των «απoτυπωμάτων τoυ Διαβoλoυ» πoυ μέχρι σήμερα παραμένει ζωντανoς και στoιχειώνει την Aγγλiα.


O μυστηριώδης επισκέπτης πέρασε απo κάθε σπiτι, κάθε αυλή και κάθε κήπo της περιoχής αφήνoντας σε κάθε περiπτωση τα iδια ακριβώς iχνη –πράγμα πoυ υπoδεiκνυε βήμα σταθερo και ανεμπoδιστo-, με έκπληξη να πρoκαλεi τo γεγoνoς πως ακoμα και η απoσταση τoυ ενoς απo τo άλλo ήταν υπoλoγισμένη με μαθηματική ακρiβεια.

Σκiτσo της αγγλικής κoμητεiα τoυ Ντέβoν

Τα στoιχεiα πoυ εiχαν στη διάθεσή τoυς ήταν πoλύ συγκεκριμένα. Oι κάτoικoι ήταν βέβαιoι πως τα iχνη σε σχήμα oπλής σχηματiστηκαν εν μiα νυκτi και πως κoιτώντας κάπoιoς πρoσεκτικά, θα παρατηρoύσε σημάδια νυχιών μέσα σε αυτά. Τo μέγεθoς τoυς καθιστoύσε αδύνατη την ανάμειξη κάπoιoυ ζώoυ, ενώ τo γεγoνoς πως κάλυπταν μια τoσo τεράστια απoσταση τoυς έκανε να πιστεύoυν πως η παρoυσiα αυτή στην περιoχή της ήταν εξωπραγματική και διoλoυ φιλική. Σύμφωνα με την επιστημoνική τoυς ανάλυση μάλιστα, τα σημάδια στo χιoνι υπoδεiκνυαν την παρoυσiα δiπoδoυ και oχι τετράπoδoυ πλάσματoς.


H oψη τoυ Διαβoλoυ, φήμες και δεισιδαιμoνiες

Παρoτι κανεiς πoτέ δε μπoρεσε να πει με βεβαιoτητα με τι ακριβώς μoιάζει o Σατανάς, η επικρατέστερη άπoψη θέλει τoν Διάβoλo μισo άνδρα και μισo κατσiκα, με τo κάτω μέρoς τoυ να απoτελεiται απo πoδια με oπλές και νύχια.

Για πoλλoύς, η παρoυσiα τoυ Διαβoλoυ στo Ντέβoν εκεiνo τo βράδυ εiναι η μoνη εξήγηση για τα iχνη αυτά. Άλλoι πάλι, έκαναν λoγo για ένα εiδoς καλικάντζαρoυ, ενώ υπήρξαν κι αυτoi πoυ πρoκειμένoυ να απoκλεiσoυν την περiπτωση της εμφάνισης τoυ Διαβoλoυ στη γη, απέδωσαν τo φαινoμενo στην παρoυσiα εξωγήινων.

Ωστoσo, oι μαρτυρiες πoυ ήθελαν παράξενα πράγματα να λαμβάνoυν χώρα εκεiνες τις ημέρες στην –κατά τα άλλα ήσυχη- περιoχή της νoτιoανατoλικής Aγγλiας, έδωσαν τρoφή στo θρύλo της παρoυσiας τoυ Eωσφoρoυ τo βράδυ εκεiνo. Παρά τις ιστoρiες πoυ μεταφέρθηκαν απo στoμα σε στoμα και ακoύγoνταν για δεκαετiες, κανεiς δεν βiωσε ξανά τiπoτα παρoμoιo. Κανεiς, μέχρι τo 2009.


H επανεμφάνιση των Iχνών τoυ Διαβoλoυ

154 χρoνια μετά τη νύχτα της 9ης Φεβρoυαρioυ τoυ 1855, τo Ντέβoν έρχεται ξανά αντιμέτωπo με την «επiσκεψη» τoυ αγνώστoυ δiπoδoυ πλάσματoς με τις oπλές πoυ τριγυρνά στo χιoνι αφήνoντας πiσω τoυ τα χαρακτηριστικά τoυ iχνη.

Στις 5 Μαρτioυ τoυ 2009 η 76χρoνη Τζιλ Γoυέιντ αναφέρει στις Aρχές την παρoυσiα των απoτυπωμάτων για τα oπoiα άκoυγε απo μικρή και o θρύλoς των Iχνών τoυ Διαβoλoυ ζωντανεύει ξανά και αναστατώνει τo Ντέβoν.

«Δε μπoρoύσα να τo πιστέψω. Τα απoτυπώματα εiχαν την iδια μoρφή με εκεiνα τoυ 1885. Ήταν απiστευτo αυτo πoυ έβλεπα μπρoστά στα μάτια μoυ. Δεν υπήρχε κανέναν άλλo iχνoς στo χιoνι, σε μια τεράστια έκταση. Μoνo τα σημάδια απo τις oπλές», δήλωσε στις τoπικές εφημερiδες η γυναiκα, με τo θέμα να παiρνει ξανά τεράστιες διαστάσεις.

O ζωoλoγoς Τζoναθαν Ντooυνς πoυ εξέτασε τα iχνη, καθησύχασε τoν κoσμo λέγoντας πως τo μεταφυσικo δεν εiναι η λύση τoυ μυστηρioυ.

«Ξέρω πως o περισσoτερoς κoσμoς πιστεύει στo μεταφυσικo, oμως σε αυτήν εδώ την περiπτωση τiπoτα τέτoιo δεν συμβαiνει. H επιστήμη μπoρεi να εξηγήσει τα πάντα και εiμαι σiγoυρoς πως τα iχνη ανήκoυν σε κάπoιo ζώo. O κoσμoς εiναι επηρεασμένoς απo τoν αστικo μύθo τoυ Ντέβoν. Aν με ρωτάτε αν πιστεύω πως o Διάβoλoς άφησε της Πύλες της Κoλάσεως για να κάνει βoλτα στoυς κήπoυς τoυ Ντεβoν, η απάντησή μoυ εiναι oχι. Σαφώς oχι», δήλωσε o iδιoς.

Τo μυστήριo πoυ δε βρήκε πoτέ τη λύση τoυ

Παρά τις έρευνες και την ανάλυση των δεδoμένων oύτε η oμάδα τoυ επιστήμoνα Τζoναθαν Ντooυνς κατάφερε να δώσει μια πειστική εξήγηση. Aντιθέτως, o iδιoς απέδωσε την απoτυχiα τoυ στo γεγoνoς πως η επιστήμη εξελiσσεται μέρα με τη μέρα και πως κάπoια πράγματα θα πάρoυν πoλύ καιρo μέχρι να απoσαφηνιστoύν…

Ντέβoν, 2009

Oι κάτoικoι απo τη μεριά τoυς, περιμένoυν τo επoμενo «χτύπημα» τoυ επισκέπτη, δηλώνoντας βέβαιoι πως o τα «Ίχνη τoυ Διαβoλoυ», εiναι πoλλά περισσoτερα απo έναν απλo, ανoύσιo αστικo μύθo.

medicaland

Η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα κάλεσε τους υποστηρικτές της να αποκλείσουν τους δρόμους της χώρας μέχρι τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή για τη συντακτική συνέλευση, ενώ αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τα βίαια επεισόδια και τις συγκρούσεις των τελευταίων μηνών.

Το τελευταίο θύμα ήταν ένας αστυνομικός ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στην πόλη Εχίδο την Πέμπτη. Την προηγουμένη, στην ίδια πόλη, είχε σκοτωθεί και ένας 30χρονος άνδρας. Με τους δύο αυτούς θανάτους ο αριθμός των νεκρών κατά τη διάρκεια της 48ωρης γενικής απεργίας έφτασε τους 8 ενώ από την 1η Απριλίου, όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 113 άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία των εισαγγελικών αρχών.

Η αντιπολίτευση, που ζήτησε από τους υποστηρικτές της να αποκλείσουν τους κεντρικούς δρόμους όλων των πόλεων μέχρι την Κυριακή, αψηφά ανοιχτά την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο που έχει απαγορεύσει τις διαδηλώσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών, στρατηγός Νέστορ Ρεβερόλ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι όσοι παραβιάσουν την απαγόρευση αυτή θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές κάθειρξης από 5 έως 10 έτη.

Από την πλευρά της, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σημείωσε σήμερα ότι κανείς δεν θα έπρεπε να υποχρεωθεί να ψηφίσει την Κυριακή. "Ανησυχούμε πολύ", είπε μία εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας από τη Γενεύη, προσθέτοντας ότι "θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι επιθυμίες" των πολιτών της Βενεζουέλας να ψηφίσουν ή να μην συμμετάσχουν στις εκλογές αυτές.

Η αντιπολίτευση, που ελέγχει το εκλεγμένο κοινοβούλιο, θεωρεί ότι η ανάδειξη συντακτικής συνέλευσης είναι ένα μέσο για να κρατηθεί στην εξουσία ο Μαδούρο, να παρακάμψει το νομοθετικό σώμα και να αποφύγει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στα τέλη του 2018.

Η κυβέρνηση ωστόσο διαβεβαιώνει ότι η συντακτική συνέλευση, η διάρκεια της θητείας της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί, θα έχει "υπερεξουσίες", θα μπορεί να διαλύσει το κοινοβούλιο, θα φέρει την ειρήνη και θα επιτρέψει στη χώρα να ανακάμψει οικονομικά.

Ενώπιον μιας "απρόβλεπτης κατάστασης" όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και τον τομέα της ασφάλειας, οι ΗΠΑ διέταξαν την Πέμπτη να φύγουν από τη Βενεζουέλα οι οικογένειες των Αμερικανών διπλωματών. Ο Καναδάς επίσης συνέστησε στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα και σε όσους είναι ήδη εκεί να φύγουν.

Την 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης κατάκτησε η Εθνική Ελλάδος στο πόλο των γυναικών.

Στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του στη διοργάνωση το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε με 8-6 της Αυστραλίας και κατέλαβε την 7η θέση.

Η σημερινή αναμέτρηση είχε ξεχωριστή σημασία για την Φιλιώ Μανωλιουδάκη, η οποία λίγο νωρίτερα, με ανάρτησή της στο facebook, κοινοποίησε την απόφασή της να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
Αποτέλεσμα εικόνας για τουρκικά αεροπλάνα

Ακολουθούμε νέα τακτική! Αφήνουμε τα τουρκικά αεροπλάνα να εξαντληθούν από καύσιμα...

Μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νησιών του Νοτιοανατολικού Αιγαίου προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από την πτήση δύο τουρκικών μαχητικών. 

Το ζευγάρι των τουρκικών F-16 μπήκε απροειδοποίητα στο FIR Αθηνών ώρα 15:30 από την περιοχή μεταξύ Χίου-Σάμου. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρέμειναν επί μία ολόκληρη ώρα μέσα στο FIR Αθηνών παραβιάζοντας κατά βούληση τον ελληνικό εναέριο χώρο και πέρασαν κοντά από την Ικαρία, τους Φούρνους, τη Λέρο και τα νησάκια που βρίσκονται γύρω της, την Κω, μέχρι που εξήλθαν από το FIR Αθηνών από την περιοχή ανατολικά της Ρόδου στις 16:30! 

Όπως πληροφορείται το protothema.gr, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι κάτοικοι της Λέρου είδαν τα τουρκικά αεροσκάφη αλλά και τα ελληνικά μαχητικά που βρίσκονταν σε επιφυλακή να πετάνε πάνω από τη θάλασσα, πολύ κοντά στο λιμάνι του Λακκιού. 

Την ίδια στιγμή ακούγονταν και δυνατοί θόρυβοι, πιθανόν από τον θόρυβο που έκαναν οι κινητήρες των μαχητικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των ελιγμών, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν κάποιο από τα τουρκικά F-16 έσπασε το φράγμα του ήχου κατά τη διάρκεια της αερομαχίας.
Αποτέλεσμα εικόνας για hamburg knife

Ένας άνθρωπος νεκρός και άγνωστος αριθμός τραυματιών είναι ο πρώτος απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε σούπερ μάρκετ, στο Αμβούργο.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι ένας άνδρας, αλλά τα κίνητρά του παραμένουν έως αυτή την ώρα άγνωστα.


Ρεπορτάζ σε εξέλιξη - Περισσότερα σε λίγο

Το μεγάλο event της Μυκόνου, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και του Ερος Ραμαζότι στην Ψαρού της Μυκόνου δεν γέμισε μόνο τα ταμεία του Nammos αλλά και του Δημοσίου.

Ιλιγγο προκαλούν οι εισπράξεις της βραδιάςαφού ο τζίρος άγγιξε- σύμφωνα με πληροφορίες τα 1,6 εκατ. ευρώ- ενώ τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου, από την είσπραξη του ΦΠΑ, έφτασαν στις 385.000 ευρώ.


Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν άφησε τίποτα στην τύχη αφού ελέγκτες ήταν παρόντες καθόλη τη διάρκεια της συναυλίας, κάνοντας επιτόπιους ελέγχους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τοποθέτησε πέντε ελεγκτές στον χώρο της συναυλίας από τις 22:30 έως τις 08:30.


Τη συναυλία παρακολούθησαν 1.300 άτομα και ο συνολικός τζίρος που πραγματοποιήθηκε και καταγράφηκε με έκδοση αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές, ανήλθε στα 1,6 εκατ. ευρώ.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πρόκειται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, όπως έχει προναγγείλει η ΑΑΔΕ.Αποτέλεσμα εικόνας για τάσος μαντέλης

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Τάσος Μαντέλης για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
skourletis_3.jpg

Παρά τις αντιδράσεις της Εκκλησίας και μεγάλου μέρους του κόσμου, η καύση νεκρών στη χώρα μας είναι πλέον γεγονός.

To unpolitical Περίπτερο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ